Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Số 29 đường Trần Phú (04) 3 845 3836/7, (04) 3 843 0245/6 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 (08) 3 829 1967 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán O-man tại Thái Lan
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Trung quốc
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Tan-da-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-kít-xtan tại Việt Nam
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Ăng-gô-la tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Liên kết website