Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 31 Phố Hai Ba Trưng (04) 3 826 6788 Chi tiết


Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Đại sứ quán Ca-giắc-xtan tại Trung quốc
Đại sứ quán Ghi-nê Xích Đạo tại Trung quốc
Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Ý
Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Can-na-đa tại Việt Nam
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Liên kết website