Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 63-65 Phố Hoàng Diệu. (04) 3 823 5092-4 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 77 Đường Trần Quốc Thảo, Quận 3. (08) 3 932 7637/8 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Bru-nây Đa-ra-xu-lam tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Liên kết website