Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 63-65 Phố Hoàng Diệu. (04) 3 823 5092-4 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 77 Đường Trần Quốc Thảo, Quận 3. (08) 3 932 7637/8 Chi tiết


Đại sứ quán An-ba-ni tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán I-rắc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-giê-ri-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-xê-đô-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Bê-nanh tại Trung quốc
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Liên kết website