Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 401-402, Toà nhà North Star Building, 4 Phố Dã Tượng. (04) 3 822 2460 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Ăng-gô-la tại Trung quốc
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Gooc-đa-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Thái Lan
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran
Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Niu-di-lân tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Dominicana tại Ấn Độ
Đại sứ quán Bê-nanh tại Trung quốc
Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Căm-pu-chia tại Việt Nam
Liên kết website