Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Thụy Điển Orby Slottsvag 26125 ALVSJO, Stockholm 55621070, 55621071, VP: 55621083, 55621082 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Orby Slottsvag 26125 ALVSJO, Stockholm
Điện thoại: 55621070, 55621071, VP: 55621083, 55621082
Fax: 55621080
Điện thoại ngoài giờ: 860337
Lãnh sự: 55621077, 55621079
Email: info@vietnamemb.se
Mã điện thoại: 00-46-8


Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Gooc-đa-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam
Liên kết website